Terug Naar Werk-fonds - Mogelijkheden voor personeelsleden wiens tewerkstelling werd verbroken wegens medische overmacht

8 mei 2024

Op 2 april 2024 werd het KB betreffende het “Terug Naar Werk-fonds” gepubliceerd.[1] In de Programmawet van 26 december 2022[2] werd reeds gehint op de komst van het KB, alsook dat deze in navolging van artikel 168 van voormelde Programmawet in werking zou treden op 1 april 2024. Met een kleine vertraging werd het KB inderdaad ingevoerd met een retroactieve werking vanaf 1 april 2024. Het KB voert onder andere enkele belangrijke bepalingen in m.b.t. de uitvoering van het Terug Naar Werk-fonds. De aanpassingen worden doorgevoerd in het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

1.-

Het nieuwe KB geeft invulling aan de werking en de criteria van het Terug Naar Werk-fonds. Zo wordt aan titel 3 van het KB van 3 juli 1996 een hoofdstuk VII toegevoegd, met als opschrift: "Terug Naar Werk-fonds". Het fonds is werkzaam in de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV.

Het Terug naar Werk-fonds wordt opgericht teneinde een gespecialiseerde dienstverlening op maat mogelijk te maken.

De werkgever wordt verplicht, indien hij een tewerkstelling beëindigt vanwege medische overmacht, om dit aan het RIZIV ter kennis te brengen en om een bijdrage van 1.800 EUR te betalen aan het Terug Naar Werk-fonds. Het is dus niet langer vereist dat de werkgever zelf rechtstreeks aan het ex-personeelslid een outplacementbegeleiding t.b.v. 1.800 EUR aanbiedt.

Het doel is om aan het ex-personeelslid een gespecialiseerde dienstverlening op maat aan te bieden, via een erkende dienstverlener, die de sociaalprofessionele re-integratie van het ex-personeelslid beoogt en deze begeleidt naar een functie bij een andere werkgever of in een andere bedrijfstak. Vanaf 1 april 2025 kunnen werknemers en werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn ook een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds.

De dienstverlening moet begeleidingssessies omvatten die fysiek of online kunnen worden gehouden en op een individuele wijze of in groep kunnen worden georganiseerd.

2.-

Opdat een dienstverlener door de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen kan erkend worden, dienen enkele voorwaarden te zijn vervuld:

  • De dienstverlener dient over een bepaald kwaliteitslabel te beschikken;
  • De dienstverlener dient te verklaren dat hij aan bepaalde voorwaarden zal voldoen en zal blijven voldoen gedurende zijn erkenning.

De erkenning wordt toegekend voor een initiële duur van twee jaar. Deze is echter verlengbaar.

3.-

Om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst van het Terug Naar Werk-fonds moet de arbeidsongeschikte persoon een aanvraag indienen bij de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen binnen het RIZIV.

De arbeidsongeschikte (ex-)werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst eenzijdig werd beëindigd wegens medische overmacht hebben maximaal zes (6) maanden de tijd om hun aanvraag in te dienen.

Een arts van de Dienst voor uitkeringen moet oordelen dat de gewenste gespecialiseerde dienstverlening op maat verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de persoon.

In geval van een positieve beslissing, ontvangt de arbeidsongeschikte persoon, samen met de kennisgeving van deze beslissing, een unieke voucher met een waarde van 1.800 euro om in te wisselen bij de betrokken erkende dienstverlener met het oog op het inkopen van de gespecialiseerde dienstverlening op maat.

Indien de financiële middelen van het “Terug Naar Werk-fonds” op het ogenblik van de aanvraag ontoereikend zijn, wordt de persoon op een wachtlijst geplaatst. Zijn aanvraag wordt onderzocht van zodra de financiële middelen opnieuw toereikend zijn. Arbeidsongeschikte (ex-)werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst eenzijdig werd beëindigd wegens medische overmacht krijgen steeds voorrang.

De voucher heeft een maximale geldigheid van zes (6) maanden. Deze termijn vat aan op:

  1. De verwachte datum van de aanvang van de gespecialiseerde dienstverlening op maat, zoals vermeld door de gerechtigde in zijn aanvraag. Deze aanvangsdatum mag zich evenwel niet meer dan twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de aanvraag bevinden.
  2. De datum van de positieve beslissing van de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen, indien de verwachte datum van de aanvang van de gespecialiseerde dienstverlening op maat door de gerechtigde niet is meegedeeld of als deze voorziene datum al verstreken.

4.-

Tenslotte heeft de wetgever voorzien in een overgangsbepaling.

In afwijking van de termijn van zes (6) maanden, kan de persoon wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens medische overmacht tijdens de periode vanaf 1 april 2024 tot en met 1 juli 2024 een aanspraak maken op een tussenkomst van het "Terug Naar Werk-fonds" indien de aanvraag uiterlijk op 2 januari 2025 is ingediend.

5.-

Het KB zet alvast een grote stap vooruit in de herintegratie van personeelsleden op de arbeidsmarkt. Middels het Terug Naar Werk-fonds zal het ex-personeelslid een grotere keuze-autonomie verkrijgen om zijn (gewenste) opleidingen zelf uit te kiezen.

Bijkomend, daar de dienstverleners zullen dienen te voldoen aan bepaalde erkenningsvoorwaarden, wordt ook de kwaliteit van deze opleidingen gegarandeerd.

Tijdens het tweede kwartaal van 2026 zal een evaluatie gebeuren van het (nieuwe) systeem.

***

GD&A Advocaten staat steeds tot uw beschikking voor bijkomende toelichtingen of informatie omtrent onder meer procedures inzake medische overmacht. GD&A Advocaten volgt de wijzigingen in de regelgeving op de voet op om u bij te kunnen staan met op maat gemaakt advies.

[1] KB 28 maart 2024 betreffende het “Terug Naar Werkfonds”, BS 2 april 2024.

[2] Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.