Wijziging betalingstermijnen voor overheidsopdrachten op komst!

13 mei 2024

Op 3 mei 2024 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten hervormt. Aanbestedende overheden zullen binnenkort binnen een behandelingstermijn van 30 dagen zowel het nazicht (verificatie) als de betaling van de opdracht in orde moeten maken.

De Belgische regelgever werd in oktober 2022 wakker geschud door een arrest van het Hof van Justitie (C-585/20).[1] Dit arrest bepaalt dat een nationale regeling die op algemene wijze voor alle handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties voorziet in een termijn voor goedkeuring en betaling van de opdracht van maximaal 60 kalenderdagen in strijd is met de Europese regelgeving.[2]

Vandaag voorziet de Belgische regelgeving inzake overheidsopdrachten nog in een dergelijke totale termijn van 60 dagen, bestaande uit een verificatietermijn van 30 dagen en een daaropvolgende betalingstermijn van 30 dagen.[3] Deze regelgeving is aldus in strijd met de Europese richtlijn waardoor een wijziging zich opdringt.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat recent door de ministerraad werd goedgekeurd, voert enkele wijzigingen door op vlak van de betalingsregels voor overheidsopdrachten teneinde de Belgische regelgeving in lijn te brengen met de Europese normen. Concreet bepaalt het ontwerp dat het nazicht en de betaling van de overheidsopdracht moeten plaatsvinden binnen één zogenaamde “behandelingstermijn” van 30 dagen.

De behandelingstermijn kan enkel onder de volgende cumulatieve voorwaarden verlengd worden:

  • De opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in deze mogelijkheid;
  • De verlenging moet objectief gerechtvaardigd zijn op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht;
  • De behandelingstermijn mag niet langer zijn dan 60 dagen;
  • De verlenging mag geen kennelijke onbillijkheid jegens de opdrachtnemer behelzen.

Wel is een uitzondering voorzien voor overheidsopdrachten binnen de gezondheidszorg. Voor deze opdrachten wordt een langere behandelingstermijn van 60 dagen gehanteerd met een mogelijkheid tot afwijking onder specifieke omstandigheden.

De Raad van State zal zich nu buigen over het ontwerp.

Houd zeker onze nieuwsberichten in de gaten voor verdere ontwikkelingen inzake deze hervorming.

De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving is voorzien op 1 januari 2025.

***

Heeft u vragen over de betalingstermijnen voor overheidsopdrachten of de regelgeving overheidsopdrachten in het algemeen?

Neem gerust contact op met GD&A Advocaten. Wij staan u graag bij.

[1] HvJ (3e k.) (Besch.) 20 oktober 2022, Nr. C-585/20, BFF Finance Iberia.

[2] Richtlijn 2011/7/EU.

[3] KB 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, BS 14 februari 2013 (ed. 1), err., BS 26 maart 2013 (ed. 2)