Wolken pakken zich samen boven windmolens. Vlaamse normen omtrent windturbines strijdig met EU-recht volgens advocaat-generaal bij het Hof van Justitie

5 maart 2020

De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie nam op 3 maart 2020 conclusie in de zaak C‑24/19 over de vraag of het Vlaams wetgevend kader rond windturbines strijdig is met het Europees recht. De advocaat-generaal is van oordeel dat dit inderdaad het geval is, en dat de Vlaamse wetgeving onderworpen diende te worden aan een milieueffectenrapportage.

Volgens de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie valt het Vlaams wetgevend kader omtrent windturbines onder de toepassing van de zogenaamde ‘richtlijn strategische milieubeoordeling’ van de Europese Unie (richtlijn 2001/42/EG). Deze richtlijn regelt de plan-milieueffectenrapportage. Dit is een diepgaand en nauwkeurig onderzoek van de milieueffecten.

Volgens de recente conclusie van de advocaat-generaal werd de Vlaamse regelgeving omtrent windturbines ten onrechte niet onderworpen aan een milieueffectenrapportage. Hierdoor werden de normen inzake slagschaduwhinder, geluidshinder en veiligheid mogelijks niet voldoende onderzocht. Het regelgevend kader voor windturbines in Vlaanderen is volgens de advocaat-generaal dan ook strijdig met het Europees recht.

De conclusie van de advocaat-generaal is evenwel geen eindoordeel. De grote kamer van het Hof van Justitie zal aan de hand van de conclusie van de advocaat-generaal in de volgende maanden beoordelen of de Vlaamse normen inderdaad strijdig zijn met het Europees recht. Eerder werd het wetgevend kader in Wallonië door het Hof van Justitie strijdig bevonden met het Europees recht. Het valt thans af te wachten of het Hof van Justitie ook het wetgevend kader in Vlaanderen strijdig zal bevinden met het Europees recht.

Als het Hof van Justitie zou besluiten dat het wetgevend kader omtrent windturbines inderdaad in strijd is met het Europees recht, rijst de vraag wat de gevolgen hiervan zijn. De advocaat-generaal lijkt van oordeel dat dit niet wil zeggen dat alle windturbines in Vlaanderen moeten worden stilgelegd.

De grote kamer van het Hof van Justitie zal nu oordelen of de Vlaamse regelgeving omtrent windturbines strijdig is met het Europees recht, en zo ja, wat de gevolgen hiervan zijn voor de reeds afgeleverde vergunningen en de hangende vergunningsaanvragen voor windturbines. Het is in ieder geval niet ondenkbaar dat heel wat vergunningen voor windturbines in het gedrang zullen komen.

Ignorante portum, nullus ventus secundus.

Wordt zonder twijfel vervolgd.

Intussen kan u voor al uw juridische vragen over windturbines terecht bij GD&A Advocaten.