DB(F)(M)(O)(E) - PPS

Terug naar expertise

Publiek-private samenwerking (PPS) is ongetwijfeld nog steeds één van de meest gebruikte termen en het “hot item” bij vele ondernemende (lokale) besturen.

PPS situeert zich tussen twee extremen, enerzijds het traditioneel “uitbesteden” van werken en/of diensten of het aankopen van een infrastructuur door de overheid, en anderzijds het privatiseren van een overheidsinfrastructuur, waarbij de infrastructuur blijvend in private handen over gaat en waarbij de overheid enkel nog via marktregulering kan ingrijpen.

Diverse sectoren komen bij PPS in het vizier: openbare werken, ruimtelijke ordening en mobiliteit, milieu, huisvesting, cultuur, sport, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg, gevangenissen, asielcentra, IT-sector, (…).

PPS kan op talrijke vlakken een meerwaarde bieden: een hogere realisatiesnelheid van infrastructuur, een hogere kwaliteit en vergelijking met de ingebrachte middelen, adequate verdeling van risico’s, hogere gebruikskwaliteit van de infrastructuur, budgettaire voordelen, voorfinanciering en verschuiven van budgettaire lasten op langere termijnen, innovatie in de wijze van realisatie en uitvoering van de publieke taak, managementtechnieken, productiemethoden en dienstverleningsconcepten (…).

Inzake het opzetten van publiek-private samenwerkingsconstructies en de hieraan verbonden contractenopbouw manifesteert GD&A Advocaten zich als een voortrekker.

Een gedegen kennis van o.a. het PPS-decreet, de overheidsopdrachten- en concessiereglementering, het omgevingsrecht, het contractenrecht, subsidieregelingen en de fiscale situatie van de betrokken partners is hiertoe uiteraard een must.

Wat betreft concrete PPS-projecten (DB, DBF, DBM, DBFM, DBFMO, DBFMOE …) waarbij GD&A Advocaten een belangrijke ondersteunende en begeleidende rol heeft gespeeld, kunnen volgende sectoren worden vermeld:

  • Woonzorgcentra, assistentiewoningen, ouderenvoorzieningen;
  • Gebiedsontwikkeling en stads(kern)vernieuwing;
  • Administratieve centra en woningbouw;
  • Culturele infrastructuur;
  • Sportinfrastructuur (zwembad, sporthal, kunstgrasvelden,…);
  • Bedrijventerreinen;
  • Brownfields;
  • (…)

De diepgaande knowhow en praktijkervaring van GD&A Advocaten inzake de oprichting/begeleiding van autonome gemeentebedrijven vindt tevens doorwerking in de PPS-materie. Omwille van hun soepelere bedrijfsvoering en omwille van de mogelijkheden om publiek-private samenwerkingsstructuren op te zetten, bieden autonome gemeentebedrijven aan steden en gemeenten immers o.m. de mogelijkheid om op een snellere, effectievere en efficiëntere manier een innoverend participatief beleid te voeren.

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise