Domeingoederen

Terug naar expertise

GD&A Advocaten heeft een ruime ervaring inzake onteigeningsprocedures, zowel vanuit het perspectief van de burger, als vanuit het perspectief van de overheid. De combinatie van de opgebouwde expertise met het blijvend opvolgen van de evoluties op bestuurlijk en gerechtelijk niveau zorgt ervoor dat U als cliënt steeds correct en adequaat wordt bijgestaan.

U onteigent?

Onze dienstverlening gaat van een integrale dossierbehandeling - waarbij wij de ganse administratieve procedure samen met U doorlopen - tot het voeren van de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de Vrederechter (in eerste aanleg) of de Rechtbank van Eerste Aanleg (in graad van beroep). De opvolging van elke fase zorgt ervoor dat wij tijdens de procedure steeds de nodige feedback kunnen verzorgen en de stappen begeleiden waar nodig.

Elk dossier wordt grondig gescreend en opgevolgd door de specialisten van het kantoor, waarbij GD&A Advocaten daarnaast samenwerkt met verschillende landmeters-experten en studiebureaus zodat een globaal dienstenpakket kan worden aangeboden waarbij ons kantoor zowel het juridische gedeelte (onteigeningsbeslissingen, procedure, behandeling bezwaren, ...) als het technische gedeelte (onteigeningsplan, projectnota, opmeting, ontwerp,...) van U overneemt.

U wordt onteigend?

Een eerlijke en billijke vergoeding, dat is waar U recht op heeft krachtens artikel 16 van de Grondwet. GD&A Advocaten verdedigt ten volle uw belangen indien uw bezittingen door een onteigeningsprocedure worden geviseerd. Daarenboven kan U ook de wettigheid van de onteigening op zich betwisten indien niet aan de (grond)wettelijke basisvoorwaarden (algemeen nut, noodzaak, wettelijke grondslag, billijke voorafgaande schadeloosstelling) is voldaan. GD&A Advocaten staat U bij in de onderhandelingen met bestuur en/of commissarissen, het indienen van bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, het aanvechten van administratieve beslissingen (bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen) en tot slot bij de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor Vrederechter of Rechtbank van Eerste Aanleg.

GD&A Advocaten: expert in onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht behoort tot de kernspecialisaties van ons kantoor. Verschillende advocaten zijn op dit domein dagelijks actief op gebied van adviesverlening en gerechtelijke procedures.

Onze dienstverlening:

  • Advisering: het opmaken van een algemene onteigeningshandleiding, draaiboek van de administratieve of gerechtelijke onteigeningsprocedure, vorming;
  • Onderhandeling: opstellen/onderhandelen van een minnelijk voorstel en het onderhandelen met besturen of particulieren.
  • Administratieve onteigeningsprocedure: begeleiding procedure van A-Z met opmaak/screening van de vereiste formele stukken (onteigeningsplan, projectnota, voorlopig onteigeningsbesluit, aankondiging openbaar onderzoek, verslag openbaar onderzoek met behandeling bezwaren, definitief onteigeningsbesluit, eventuele onteigeningsmachtiging, onderhandelingsplicht, laatste aanbod, …)
  • Gerechtelijke onteigeningsprocedure: voeren van een gerechtelijke onteigeningsprocedure van A-Z (inleidingszitting, eventueel plaatsbezoek, schriftelijk standpunt wettigheid onteigening, pleitzitting, installatievergadering deskundige, schriftelijk standpunt onteigeningsvergoeding, …)
  • Rechtsbescherming inzake onteigeningen: indienen bezwaren/opmerkingen tijdens openbaar onderzoek, beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen, …

GD&A Advocaten werkt daarnaast mee aan diverse studiedagen inzake het onteigeningsrecht en volgde de totstandkoming van het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet op de voet.

Tevens kan GD&A Advocaten inhouse opleidingen op maat van uw bestuur aanbieden.

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Administratief Recht - Gemeenterecht - Verzelfstandiging & Intergemeentelijke samenwerking - Domeingoederen - Overheidsaansprakelijkheid - Bestuurlijke handhaving - Omgeving - PPS
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise