Algemeen Administratief recht

Terug naar expertise
Decreet Lokaal Bestuur

Bij de totstandkoming van het Decreet Lokaal Bestuur werden superlatieven zoals de nieuwe lokale grondwet of lokale bijbel niet geschuwd. Verschillende organieke decreten (Gemeentedecreet, OCMW-decreet, Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, Fusiedecreet) werden immers geïntegreerd tot één nieuw decreet.

Belangrijk onderdeel en doelstelling van dit decreet bestond in de voorgenomen integratie van de OCMW’s en gemeentebesturen. GD&A Advocaten volgde dit thema alsook de totstandkoming van dit decreet op de voet op. Hierbij werden de beroepsfederaties (toen: VVOS, ECG, VLOFIN) en de VVSG geraadpleegd door de decreetgever.

GD&A Advocaten genoot het voorrecht om de verschillende beroepsfederaties en de VVSG bij te staan in hun analyse van de eerste ontwerpteksten en kon op die manier bijdragen aan de totstandkoming van een gedragen, juridisch coherent nieuw decreet.

Zowel verschillende inhoudelijke nota’s als artikelsgewijze commentaar als uiteindelijk de FAQ bij de overgangsmaatregelen werden door GD&A geredigeerd.

GD&A Advocaten verzorgde voor de verschillende beroepsfederaties, hun provinciale afdelingen alsook individuele leden meer dan 50 lezingen en voordrachten over de mogelijkheden tot integratie en samenwerking binnen het huidig wetgevend kader, alsook de mogelijkheden binnen het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur.

Daarnaast redigeerden wij diverse modelbeslissingen (aanstellingsbesluiten decretale directeursfuncties, beheersovereenkomsten, reglementen, delegatiebesluiten, …) die uiteindelijk door lokale besturen doorheen Vlaanderen werden gehanteerd om de transitie naar een nieuw geïntegreerd bestuur te maken. Naast de begeleiding van diverse lokale besturen werden hierover ook seminaries georganiseerd.

Thans zet deze integratieoefening zich onverkort voort waarbij besturen de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van gemeente en OCMW trachten te overstijgen. Vele juridische bezwaren en belemmeringen kruisen hun pad als gevolg van de onvolmaakte onvoltooide tussenoplossing (maximale integratie met behoud rechtspersonen) die wegens federale hinderpalen werd opgelegd.

GD&A Advocaten is als huisadvocaat bij tal van steden, gemeenten en OCMW's bij uitstek geplaatst om uw bestuur bij deze moeilijke oefening op juridisch vlak te begeleiden.