Gemeenterecht

Terug naar expertise

Met de recente invoering van het Decreet Lokaal Bestuur bracht de Vlaamse Decreetgever een ware aardverschuiving teweeg in het lokale bestuurslandschap. Zo manifesteren zich een aantal verregaande wijzigingen op politiek, ambtelijk en beleidsmatig bestuursniveau en zal gewerkt moeten

worden naar een ‘maximale’ integratie van gemeente en OCMW. Dit alles onder het mom van de realisatie van efficiëntiewinsten, grotere klantvriendelijkheid en een uitgebreide lokale autonomie.

Besloten dient dan ook dat de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur een aanzienlijke uitdaging vormt voor ieder lokaal bestuur.

GD&A Advocaten volgde en volgt de integratie van de gemeenten en OCMW’s en de totstandkoming en implementatie van het Decreet Lokaal Bestuur op de voet op. GD&A advocaten genoot het voorrecht om de verschillende beroepsfederaties (toen VVOS, ECG en VLOFIN) bij te staan in hun analyse van de eerste ontwerpteksten en kon op die manier bijdragen aan de totstandkoming van een gedragen, juridisch coherent nieuw decreet.

Tevens werden verschillende lezingen en voordrachten georganiseerd over de mogelijkheden tot integratie en samenwerking binnen het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur. Dit zowel extern als intern bij besturen (raadsleden, uitvoerende mandatarissen, leden managementteam, personeelskader, …).

Tot slot begeleidde/begeleidt GD&A Advocaten meerdere steden/gemeenten en OCMW’s in hun integratietraject van A-Z. Tevens werden en worden verschillende lokale besturen bijgestaan en geadviseerd bij de toepassing van het nieuwe decreet.

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet tevens in bijkomende uitdagingen op vlak van intergemeentelijke samenwerking en vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Gelet op de reeds verworven expertise, kunnen onze advocaten ook hier ondersteuning en begeleiding bieden.

Administratiefrechtelijk staat ons kantoor steden en gemeenten en OCMW’s bij op het vlak van uiteenlopende materies, waaronder ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten, PPS, milieurecht, ambtenarenrecht, herstructureringen, verzelfstandiging, belastingreglementen (…).

Van betwistingen voor de Raad van State in verband met vergunningen, over het conceptualiseren van PPS-structuren tot en met de oprichting en begeleiding van Verenigingen Intergemeentelijke Samenwerking verlenen wij passende bijstand.

Dankzij hun vertrouwdheid met de sector kunnen onze advocaten de bezorgdheden van politiek beleidsmakers koppelen aan de insteek van het administratief apparaat, hetgeen een vlekkeloze interne en externe beslissingsprocessus garandeert.

De opgebouwde vertrouwensrelatie leidt er toe dat GD&A Advocaten aangezocht wordt om de meeste delicate lokale dossiers te behandelen.

Het valt daarbij op dat zowel de beleidsmakers als de ambtenaren meer en meer aangesproken worden door hun burgers, die steeds hogere eisen stellen op vlak van de lokale dienstverlening. Wij vrijwaren in de meest uiteenlopende casussen de strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente/OCMW/provincies en hun vertegenwoordigers.

Een snelle, persoonlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening is daarbij ons motto.

Het kan tenslotte niet worden ontkend dat het kantoor op vlak van de lokale fiscaliteit een voortrekkersrol speelt.

Een groot aantal besturen over alle Vlaamse provincies heen heeft reeds beroep gedaan op onze verworven kennis om, al dan niet gekoppeld aan de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf, fiscaal te optimaliseren. Op het vlak van lokale belastingen verleent ons kantoor advies en bijstand tijdens het ganse beslissingstraject, gaande van de redactie van reglementen tot de procedurele fase voor de Raad van State of de fiscale kamers binnen Hoven en Rechtbanken.

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Administratief Recht - Gemeenterecht - Verzelfstandiging & Intergemeentelijke samenwerking - Domeingoederen - Overheidsaansprakelijkheid - Bestuurlijke handhaving - Omgeving - PPS
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise