Handels-, economisch en financieel recht

Terug naar expertise

Het advocatenkantoor kan bogen op een jarenlange ervaring inzake het verbintenissenrecht en het handelsrecht. We staan ons cliënteel bij inzake de redactie en advisering van alle soorten commerciële overeenkomsten, zoals verkoop- en huurovereenkomsten, distributiecontracten, aanneming, enzovoort.

GD&A Advocaten tracht haar cliënteel in het kader van eventuele (pre-)contractuele aansprakelijkheden proactief bij te staan en zal bij eventuele geschillen de wensen van het cliënteel aftoetsen aan de proceseconomische realiteit. De cliënt wordt steeds geadviseerd over de meest haalbare piste.

GD&A Advocaten adviseert haar cliënten omtrent de gangbare marktpraktijken en toepasselijke regels inzake consumentenwetgeving.

De nieuwe marktpraktijkenwet vervangt de handelspraktijkenwet van 1991. De Europese Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken en het arrest van het Hof van Justitie van 23 april 2009 inzake het gezamenlijk aanbod, maakte duidelijk dat de Belgische handelspraktijkenwet grondig hervormd moest worden om hem in overeenstemming te brengen met het Europees recht.

De regels inzake gezamenlijk aanbod, solden en sperperiodes, verkoop met verlies, aankondigingen van prijsverminderingen, verkoop op afstand, etc. werden grondig gewijzigd. Bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten, de stakingsvordering en het verzakings-beding bleven grotendeels ongewijzigd.

GD&A Advocaten kent zijn weg blindelings in deze regelgeving, en kan uw bedrijf adviseren over de toepasbaarheid en de impact ervan op haar activiteiten, kan contracten opstellen die conform zijn aan de marktpraktijkenwet, en heeft heel wat ervaring met het voeren van procedures gesteund op deze regelgeving.

Een goed debiteurenbeheer is essentieel voor een gezonde onderneming. Om de liquiditeitspositie te verbeteren is het nastreven van een snelle betaling van facturen primordiaal. En dat betekent dus ook wanbetalers op een efficiënte en kostenbewuste manier aanpakken.

GD&A kan uw onderneming hierbij helpen, door de opmaak van ingebrekestellingen, de inning en opvolging van betalingen via speciaal daartoe bestemde software, en eventueel via het voeren van procedures ter recuperatie van openstaande sommen.

Meer info?

Contacteer Sam Van Asch

Vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht (handels- en contractenrecht), Vastgoed (zakenrecht)
t 015/40 49 40 of sam.vanasch@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise