Lokale en regionale belastingen

Terug naar expertise

GD&A Advocaten heeft als kantoor gespecialiseerd in publiek fiscaal recht zeer veel ervaring inzake gemeentebelastingen.

Procedures

GD&A Advocaten treedt op voor ca. 60 besturen in procedures gemeentebelastingen voor de Hoven en Rechtbanken en de Raad van State.

GD&A Advocaten tracht het risico op procedures evenwel te verminderen door reeds in de taxatiefase of de fase van het administratief beroep bijstand en advies te verlenen. Zo wordt ons kantoor regelmatig betrokken bij de redactie van beslissingen over bezwaarschriften.

Multidisciplinair advies

GD&A Advocaten staat als strategische partner voor de lokale besturen garant voor een multidisciplinaire aanpak bij het formuleren van adviezen. Talrijke gemeentebelastingen vertonen immers een nauwe band met andere disciplines zoals bijvoorbeeld stedenbouw, milieu en algemeen administratief recht. Dit is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van zuiver fiscale kantoren.

Belastingscan

GD&A Advocaten biedt een belastingscan aan voor lokale besturen. Bij het screenen van belastingreglementen is het belangrijk om niet uitsluitend te kijken naar het reglement zelf, maar naar het volledige proces. Het beoogde resultaat is immers pas bereikt wanneer de beoogde fiscale ontvangsten onbetwist op de rekening van de gemeente staan.

De eerste schakel in de ketting is de motivering van het belastingreglement en de correcte bekendmaking van het reglement nadat het is gestemd.

Daarnaast is het erg zinvol om ook het controle- en taxatieproces te onderzoeken aan de hand van de modeldocumenten die uw bestuur hierbij hanteert. Daarbij wordt ook best de behandeling van eventuele administratieve beroepen bekeken.

Ook het invorderingsproces mag niet uit het oog worden verloren. Een uitvoerbare titel is immers pas financieel nuttig wanneer die ook efficiënt kan worden ingevorderd.

Teneinde tot een voor uw bestuur rechtszekere taxatie te komen, is het belangrijk dat deze ketting volledig sluitend is. Een lacune in deze ketting kan tot een nietige aanslag leiden, ook al beschikt uw bestuur over een vlekkeloos geformuleerd belastingreglement.

Uit de thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies van Audit Vlaanderen blijkt dat dit een belangrijk aandachtspunt is.

Innovatief

GD&A Advocaten zet sterk in op innovatieve belastingreglementen, die beter afgestemd zijn op de beleidsdoelstellingen van het bestuur.

Belastingreglementen sluiten vaak niet optimaal aan bij de actuele ruimtelijke visie van de gemeente. Deze afstemming vereist dat soms beter voor andere instrumenten kan worden gekozen dan een belastingreglement zoals bij voorbeeld een retributie, een stedenbouwkundige last of een samenwerkingsovereenkomst.

Belastingreglementen die het klimaatbeleid van de gemeente ondersteunen, vervangen eerder klassieke of achterhaalde belastingen op drijfkracht,… Ook andere duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het bevorderen van circulaire economie, worden in belastingreglementen opgenomen.

GD&A Advocaten voerde bovendien in opdracht van enkele lokale besturen een onderzoek uit naar de optimale afstemming van de lokale bedrijfsbelastingen op het gewenste beleid van de gemeente op het vlak van lokale economie.

Advies aan ABB, VVSG, VLOFIN en VLARIO

GD&A Advocaten adviseert frequent beroeps- en belangenorganisaties, waaronder VVSG, VLOFIN en VLARIO op het vlak van gemeentebelastingen, steeds vanuit het belang van de lokale besturen.

Ook het Agentschap Binnenlands Bestuur doet beroep op de expertise van GD&A Advocaten op het vlak van gemeentebelastingen. Ons kantoor werd door de Vlaamse overheid recent belast met een onderzoeksopdracht over lokale belastingen en het eenjarigheidsbeginsel.

Webinars en opleidingen

GD&A Advocaten organiseert bovendien regelmatig kantoorseminaries en webinars inzake gemeentebelastingen. Volgende thema’s kwamen reeds aan bod: gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen, gemeentebelasting op tweede verblijven (specifiek voor de kustgemeenten),…

Taxsherpa

GD&A Advocaten biedt ondersteuning aan lokale besturen, die kampen met tijdelijke capaciteitsproblemen door langdurige afwezigheden, pieken in de werklast,… Een advocaat van het fiscaal departement kan ter plaatse bij het lokaal bestuur de administratie ondersteunen in overeenstemming met de deontologische regels.

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen - Gemeenterecht - Verzelfstandiging - Intergemeentelijke Samenwerking
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Wouters

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen
t 015/40 49 40 of nathalie.wouters@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise