Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht
Subsidies
Retributies en terugvorderingen
Staatssteun

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen - Gemeenterecht - Verzelfstandiging - Intergemeentelijke Samenwerking
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Hof van Beroep Gent: beperking potentiële kopers kan tot ongeoorloofde staatssteun leiden

Op 8 november 2022 vernietigde het Hof van Beroep Gent de verkoopovereenkomst die in 2016 werd gesloten tussen het OCMW Gent en Bijloke bv met betrekking tot 450 ha landbouwgrond gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. Hoewel het OCMW met deze verkoop aan één partner vooral de intentie had om haar patrimonium te valoriseren en de verkoopopbrengst snel te kunnen aanwenden voor herinvesteringen, besloot het Hof van Beroep dat er sprake is van staatssteun ten gunste van de koper, aangezien de vastgoedtransactie niet als marktconform werd aangemerkt.

Dit arrest geeft nogmaals het signaal aan de lokale besturen dat de (vaak ongekende en onbeminde) regels inzake staatssteun de nodige aandacht verdienen, en niet enkel in de meest voor de hand liggende situatie zoals het verstrekken van directe subsidies. De risico’s van de niet-correcte toepassing van de staatssteunregels hebben niet enkel impact op het niveau van de relatie lokaal bestuur – Europese Commissie, doch ook in elke andere burgerrechtelijke relatie.

Lees meer
Arrest van het Grondwettelijk Hof als beknotting of uitbreiding van de fiscale autonomie van lokale besturen?

Op 22 september 2022 sprak het Grondwettelijk Hof zich in haar arrest nr. 112/2022 uit over twee prejudiciële vragen in verband met artikel 30 van de Wet van 18 mei 1960 houdende de organisatie van de Instituten der Belgische Radio en Televisie (hierna: ‘Wet 1960’). Het resultaat lijkt op het eerste zicht te leiden tot een beknotting van de fiscale autonomie van gemeenten. Echter, ruimer bekeken biedt het heel wat opportuniteiten om vrijstellingen voor publieke instellingen verantwoord in te voeren.

Lees meer
Btw-circulaire bevestigt visie op AGB’s en verfijnt voorwaarden

Op 13 oktober 2022 heeft de fiscus een nieuwe circulaire gepubliceerd aangaande het winstoogmerk van autonome gemeentebedrijven en de toepassing van de btw-vrijstellingen. De circulaire is vooral een verankering van de in de sector gekende Beslissing nr. E.T.129.288 van 19.01.2016 en voegt enkele nuances toe die zijn geïnspireerd door enkele beslissingen van de rulingcommissie. De circulaire gaat vooral in op het soms moeilijk te maken onderscheid tussen werkings- en kapitaalsubsidies enerzijds en prijssubsidies anderzijds.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Liza Poukens
Pauline Van Beurden
Abelone Reuse
Robin Willems

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.