Gegroeid vanuit de sector van de lokale besturen, vormen de OCMW’s het grootste aandeel van cliënteel van het Departement Zorg en Welzijn. De dossiers die het Departement Zorg en Welzijn voor de OCMW’s behandeld zijn zeer divers: dringende steunverlening, maatschappelijke integratie, OCMW-patrimonium, LOI-woningen, onderhoudsplicht, OCMW-personeel, OCMW-wet en DLB,…

De medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn hebben een ruime ervaring met de oprichting van verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, alsook publiek-private samenwerkingen in de zorg.

Het departement biedt een begeleiding van A tot Z en dit telkens op maat van de klant: bijstand bij het maken van strategische keuzes rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant; bijstand bij de zoektocht naar één of meerdere publieke of private partners; opmaak van statuten/overeenkomsten; gemotiveerde besluitvorming; financieel en fiscaal advies; advies en bijstand bij syndicaal overleg; overleg met toezichthoudende overheden en subsidieverlenende instanties;….

Het Departement Zorg en Welzijn werkt hiervoor nauw samen met de andere departementen binnen GD&A Advocaten (fiscaal, vastgoed, overheidsopdrachten, …). Naast integrale trajectbegeleiding biedt het Departement Zorg en Welzijn ook specifieke adviesverlening aan OCMW-besturen (o.a. advies inzake dringende steunverlening, maatschappelijke integratie, vergunningen, erkenningen, subsidies, personeel, …).

Tenslotte zijn de medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn zowel vertrouwd met de procedures voor de private rechtscolleges als de administratiefrechtelijke beroepsinstantie en rechtscolleges. Voorbeeldprocedures: sociale maribel – subsidies; betwistingen met vakbonden/personeelsleden; weigering dringende steunverlening; terugvordering maatschappelijke dienstverlening; …

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise