Gegroeid vanuit de sector van de lokale besturen, vormen de OCMW’s het grootste aandeel cliënteel van het Departement Zorg en Welzijn. De dossiers die het Departement Zorg en Welzijn voor de OCMW’s behandelen zijn zeer divers: toekenning en terugvordering van (dringende) financiële en materiële steunverlening, maatschappelijke integratie en dienstverlening, onderhoudsplicht, personeel en sociale tewerkstelling (art. 60’ers en doelgroep medewerkers), … De medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn beschikken dan ook over een uitstekende kennis van de OCMW-wet en het Decreet over het Lokaal Bestuur, alsook de uitvoeringsbesluiten ervan.

De medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn hebben een ruime ervaring met de oprichting van verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn (o.a. welzijnsverenigingen, ziekenhuisverenigingen, woonzorgverenigingen, …), alsook publiek-private samenwerkingen in de sector zorg en welzijn. De begeleiding bij de totstandkoming van een samenwerkingsverband of een verzelfstandigde entiteit is allesomvattend: bijstand bij het maken van strategische keuzes rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant; bijstand bij de zoektocht naar en de onderhandelingen met één of meerdere publieke of private partners; opmaak van overeenkomsten en statuten; gemotiveerde besluitvorming; financieel en fiscaal advies; advies inzake (contractueel en statutair) personeel en bijstand bij syndicaal overleg; overleg met toezichthoudende overheden en subsidie verlenende instanties;…. Het Departement Zorg en Welzijn werkt hiervoor nauw samen met de andere departementen binnen GD&A Advocaten (fiscaal, vastgoed, overheidsopdrachten, …).

De medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn zijn zowel vertrouwd met de procedures voor de private rechtscolleges als de administratiefrechtelijke beroepsinstantie en rechtscolleges. Voorbeeldprocedures: procedures inzake beslissingen van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienstverlening; weigering en terugvordering (personeels-)subsidies; betwistingen met vakbonden/personeelsleden; …

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise