Ouderenzorg

Terug naar expertise

De ouderenzorg is een sector continue in ontwikkeling, teneinde zich aan te passen aan de evoluerende zorgvragen in de maatschappij.

Het Departement Zorg en Welzijn begeleidt hierbij zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke actoren. De medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn hebben een ruime ervaring met netwerkvorming, publiek-private samenwerkingen, privatiseringen, … in de ouderenzorg.

Het departement biedt een begeleiding van A tot Z en dit telkens op maat van de klant: bijstand bij het maken van strategische keuzes rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant; bijstand bij de zoektocht naar één of meerdere publieke of private partners; opmaak van statuten/overeenkomsten; gemotiveerde besluitvorming; financieel en fiscaal advies; advies en bijstand bij syndicaal overleg; overleg met toezichthoudende overheden en subsidieverlenende instanties; …. Het Departement Zorg en Welzijn werkt hiervoor nauw samen met de andere departementen binnen GD&A Advocaten (fiscaal, vastgoed, overheidsopdrachten, …).

Naast integrale trajectbegeleiding biedt het Departement Zorg en Welzijn ook specifieke adviesverlening afgestemd op de ouderenzorgsector (o.a. advies inzake vergunningen, erkenningen, subsidies, personeel, Vlaamse Sociale Bescherming, …).

Tenslotte zijn de medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn zowel vertrouwd met de procedures voor de private rechtscolleges als de administratiefrechtelijke beroepsinstantie en rechtscolleges. Voorbeeldprocedures: weigering opname erkenningskalender; betwistingen met vakbonden/personeelsleden; uitvoeringsproblemen bouwprojecten ; …

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise