Overheidsaansprakelijkheid

Terug naar expertise

Eén van de meest kenmerkende elementen van een rechtstaat houdt in dat de vigerende rechtsregels toepasselijk zijn niet alleen op haar onderdanen doch ook op de overheid zelf met inbegrip van alle lokale besturen.

Ingevolge een historiek van arresten van het Hof van Cassatie is men van een initiële onaantastbaarheid van de wetgevende/uitvoerende macht geëvolueerd naar een volledige gelijkschakeling waardoor elke overheid op basis van de aquiliaanse aansprakelijkheid, zijnde het niet naleven van specifieke rechtsnorm dan wel omwille van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, door éénieder voor de rechtbank gedaagd kan worden en tot een schadevergoeding veroordeeld.

Elke rechtzoekende die een persoonlijk en actueel belang heeft, kan voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde immers de wettelijkheid betwisten van een administratieve akte die hem wordt tegengesteld of hem schade berokkent waarbij de controle door de rechterlijke macht een onderzoek vormt naar de conformiteit van de administratieve akte met de geldende wetsbepalingen.

Particulieren die b.v. in administratieve aangelegenheden geconfronteerd worden met onregelmatigheden of onwettigheden aarzelen hoe langer hoe minder om hun subjectieve rechten door de rechterlijke macht gevrijwaard te zien en hun geleden schade vergoed.

Het verlenen van vergunningen (stedenbouwkundig, verkavelingen,…), het gunnen van overheidsopdrachten, het dagdagelijks gemeentelijk beleid (het nemen van beslissingen, het instaan voor veilig verkeer),.. zijn slechts enkele voorbeelden waarin de aansprakelijkheid van de overheid in het gedrang kan komen.

Recente regelgevingen zoals de Codex Welzijn op het Werk en de wet van 10.02.2003 waarbij openbare rechtspersonen aansprakelijk zijn voor de schade die hun personeelsleden tijdens hun dienst berokkenen, beklemtonen de heersende tendens tot verdere regulering en specificering van de aansprakelijkheid van overheden.

Door de verworven specialisatie van het kantoor GD&A Advocaten in de administratiefrechtelijke aangelegenheden gecombineerd met de onontbeerlijke kennis inzake het aansprakelijkheidsrecht vindt u in het kantoor onmiskenbaar een vaste partner waarop u zich te allen tijde kan beroepen.

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Administratief Recht - Gemeenterecht - Verzelfstandiging & Intergemeentelijke samenwerking - Domeingoederen - Overheidsaansprakelijkheid - Bestuurlijke handhaving - Omgeving - PPS
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise