Overheidsopdrachten

Terug naar expertise

GD&A Advocaten biedt in het kader van de materie inzake overheidsopdrachten bijstand en rechtsbescherming voor zowel de aanbesteders als de marktspelers, en dit in het kader van al de sectoren (werken, leveringen, diensten).

Bij zowel de totstandkoming als de uiteindelijke gunning en uitvoering van een opdracht kan u een beroep doen op de expertise van ons kantoor.

Aantoonbare ervaring werd onder meer verworven inzake:

  • De redactie van opdrachtdocumenten (selectieleidraden, gunningsleidraden, projectdefinities, …) inzake alle plaatsingsprocedures (openbare en niet-openbare procedure, mededingingsprocedure met onderhandeling, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aanvaarde factuur) en rekening houdend met de diverse modaliteiten die mogelijk zijn (raamovereenkomst, percelen, varianten, opties, gedeelten, …);
  • Analyse van aanvragen tot deelneming en offertes / BAFO’s, de opmaak van gemotiveerde verslagen van nazicht, …:
  • Het voeren van onderhandelingen en het begeleiden van de contractvorming;
  • De opmaak van ontwerpbrieven en -beslissingen in het kader van het volledige plaatsingstraject (selectie, prijsverantwoording, onregelmatigverklaring, gunning, sluiting, …)
  • Het burgerlijk (kort geding – ten gronde) en administratiefrechtelijk contentieux (Raad van State) rond gunningen;
  • Procedures inzake uitvoeringsgeschillen;
  • Minnelijke en gerechtelijke deskundigenonderzoeken;
  • Ambtshalve maatregelen en schadeclaims;
  • Arbitrageprocedures;
  • ...

Ons kantoor heeft met talrijke (lokale) besturen en bedrijven een lopende raamovereenkomst inzake begeleiding en ondersteuning van overheidsopdrachten en -contracten, waarbij zij een integrale ondersteuning biedt gaande van eerstelijnsadvisering tot grondige juridische analyses en bijstand bij procedures.

GD&A Advocaten werkt daarnaast mee aan diverse studiedagen en aan wetenschappelijke bijdragen inzake de materie van de overheidsopdrachten en -contracten.

Tevens kan GD&A Advocaten inhouse opleidingen op maat van uw bestuur of bedrijf aanbieden, waarbij theoretische uitgangspunten wordt gecombineerd met diverse praktijkvoorbeelden.

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise