Privacyrecht – GDPR – IP - digitalisering

Terug naar expertise

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de GDPR, deed de 4de industriële -digitale- revolutie ook bij GD&A Advocaten haar intrede. Met maar liefst 3 gediplomeerde Data Protection Officers voorziet GD&A Advocaten al enkele jaren in een volledige begeleiding op vlak van privacy, gegevensbescherming en intellectuele eigendom.

De begeleiding naar een privacy compliant omgeving met multidisciplinaire advisering neemt een prominente plaats in bij GD&A Advocaten. De opmaak en/of revisie van een gegevensbeschermingsbeleid, registers van verwerkingsactiviteiten, verwerkersovereenkomsten, processen voor gegevensinbreuken en de behandeling van privacy-rechten, …. Het is slechts een greep uit de (nieuwe) verplichtingen die voor de lokale besturen voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. GDPR), en de voorbije jaren al voor heel wat kopzorgen hebben gezorgd.

De recente standpunten van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur dat ook burgemeesters en individuele gemeente-en OCMW-raadsleden in bepaalde gevallen zelf moeten beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke heeft aan de bovenstaande verplichtingen, maar vooral aan de aanzienlijke aansprakelijkheden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming een extra dimensie gegeven.

Het besef groeit echter dat de invloed van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zich niet beperkt tot (enkel) deze verplichtingen, maar ook verder uitdijt naar andere beleidsdomeinen. Aandacht voor privacy wordt steeds belangrijker in personeelsaangelegenheden, de plaatsing en gunning van overheidsopdrachten, vragen naar hergebruik en openbaarheid van bestuur, digitale communicatie, …

Waarbij ook de ambtelijke en politieke integratie van gemeente en OCMW voor nieuwe privacy-uitdagingen heeft gezorgd. Geïntegreerde diensten, een duale algemeen en financieel directeur én identiek samengestelde beleidsorganen zorgen voor een voortdurende gegevensuitwisseling tussen verschillende rechtspersonen, waaraan uiteraard de nodige aandacht aan moet besteed worden, de Belgische en Vlaamse privacy-waakhond indachtig.

Een goede voorbereiding bij dit alles is dan ook cruciaal. Meer en meer lokale besturen blijken in dit digitale tijdperk immers geconfronteerd te worden met privacy-activisten, een toenemende uitoefeningen van privacy-rechten door burgers én een steeds actievere Gegevensbeschermingsautoriteit en Vlaamse Toezichtscommissie, hetgeen niet zelden aanleiding geeft tot (gerechtelijke) procedures.

Een bredere en multidisciplinaire kijk op het wetgevend kader laat GD&A Advocaten -vanuit haar rol als juridische partner van de lokale besturen- toe om in al deze aangelegenheden niet enkel de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder de loep te nemen, maar ook steeds aandacht te bestreden aan de eigenheid en bijzondere regelgeving die (specifiek) geldt voor lokale besturen. Usus magister est optimus

En er is meer. Zeker na de digitale COVID-stroomversnelling heeft Vlaanderen de digitale snelweg naar de slimme steden en gemeente (“smart cities”) gevonden. Het uitbouwen van een “slimme regio met performante fysieke en digitale infrastructuur” zoals het Vlaams Regeerakkoord het mooi verwoordt, staat samen met de verduurzaming hoog op de agenda.

Het gebruik van big data, real time data, digitale platformen, slimme cameranetwerken, artificiële intelligentie, … kan verschillende opportuniteiten bieden voor een efficiënter overheidsapparaat en een meer performante beleids- en besluitvorming evenals lokale handhaving. In die zin lijkt het dan ook niet meer dan zorgvuldig beleid te zijn dat lokale besturen -in kleine of grotere mate- meestappen in de digitale revolutie die breder en breder om zich heen blijft grijpen.

Met zijn privacy- en smartscan is GD&A Advocaten de juridische en strategische partner bij uitstek bij de begeleiding van uw slimme, digitale projecten en datagedreven beleids- en besluitvorming.

Tot slot: de enorme hoeveelheid data waarover lokale besturen beschikken, is niet enkel interessant voor het lokaal bestuur maar evenzeer voor andere partijen. Niet in het minst kan het openstellen van bepaalde data, zodat bedrijven, start-ups, studenten... ermee aan de slag kunnen en tools kunnen ontwikkelen die ook voor de stad een meerwaarde kunnen zijn, een stimulans vormen voor (meer) innovatie. Open data en linked open data zijn dan ook prioriteiten in Vlaanderen die niet snel van het toneel meer zullen verdwijnen.

Waarbij GD&A Advocaten de bescherming van intellectuele eigendomsrechten echter niet uit het oog verliest, niet onbelangrijk in dit digitale tijdperk waarin (gevoelige/commerciële) informatie vrij te beschikking wordt gesteld of makkelijker kan gedeeld worden met anderen.

GD&A Advocaten publiceert in MAT-connect (nagenoeg) maandelijks over privacy-aangelegenheden en de doorwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op diverse beleidsdomeinen van de lokale besturen.

Meer info?

Contacteer Wouter Rubens

Administratief recht - Onteigeningsrecht - Lokaal bestuurs- en belastingrecht - Overheidsopdrachten - Recht inzake gegevensbescherming - Gemeenterecht - Domeingoederen
t 015/40 49 40 of wouter.rubens@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise