Retributies en terugvorderingen

Terug naar expertise

Retributies en terugvorderingen

Lokale besturen treden niet enkel op als belastingheffende overheden. Lokale besturen zijn ook dienstverleners, die voor de prestaties die ze leveren en de uitgaven die ze doen, willen vergoed worden.

GD&A Advocaten adviseert lokale besturen bij de totstandkoming van retributie- en tariefreglementen. Zo helpt ons kantoor lokale besturen bij het bepalen of een heffing de vorm moet aannemen van een belasting of een retributie.

Ook wanneer lokale besturen genoodzaakt zijn om bepaalde uitgaven te doen bij het uitoefenen van hun overheidstaak, zullen de besturen deze kosten in bepaalde gevallen willen terugvorderen van een verantwoordelijke derde. Het betreft meestal uitgaven die worden gedaan naar aanleiding van het optreden van de burgemeester in het kader van art. 135 Nieuwe Gemeentewet. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om maatregelen die het bestuur neemt bij een asbestbrand, bij onbewoonbaarheid, bij calamiteiten veroorzaakt door een derde,…

Wanneer de vorderingen niet worden betwist, kan het bestuur een beroep doen op het dwangbevel om het verschuldigde bedrag in te vorderen (art. 177 DLB).

Ook prestaties van politie- en hulpverleningszones, zorginstellingen, EVA’s,… moeten worden ingevorderd. De vorderingen zijn soms gebaseerd op een wettelijke grondslag, in andere gevallen op een eigen reglement.

De verjaringsproblematiek is een bijzonder aandachtspunt bij tarieven, retributies en terugvorderingen. Elke soort vordering kent immers een eigen verjaringstermijn. Zo verjaren schoolrekeningen reeds na één jaar. Een snel optreden kan dus noodzakelijk zijn.

Het publiek fiscaal recht is uiteraard nooit ver weg. Wanneer het bestuur prestaties levert, zal in beginsel geen btw moeten worden toegepast omdat het bestuur optreedt als overheid. Wanneer er evenwel sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis of van specifieke prestaties zal wel btw moeten worden toegepast (art. 6 WBTW).

Een bijzondere vorm van vergoedingen vormen de stedenbouwkundige lasten die worden opgelegd in het kader van een omgevingsvergunning. Het betreft vaak financiële lasten, die door het bestuur worden opgelegd als compensatie van verantwoordelijkheden die de gemeente op zich neemt ter ontlasting van de aanvrager.

Tot slot leggen lokale besturen ook administratieve sancties op. Deze sancties geven regelmatig aanleiding tot betwisting.

GD&A Advocaten adviseert en vertegenwoordigt lokale besturen op het vlak van deze retributies en terugvorderingen.

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen - Gemeenterecht - Verzelfstandiging - Intergemeentelijke Samenwerking
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Wouters

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen
t 015/40 49 40 of nathalie.wouters@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise