Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking

Terug naar expertise

Het Decreet over het lokaal bestuur voorziet in een groot aantal verzelfstandigingsvormen. Dit is het gevolg van de samenvoeging van Gemeentedecreet, OCMW-decreet en het Decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking zonder dat de beschikbare verzelfstandigingsvormen werden gerationaliseerd.

GD&A Advocaten heeft besturen om inzake verzelfstandiging te bos door de bomen te zien.

In de eerste plaats moet de principiële keuze voor verzelfstandiging wel overwogen worden genomen. Soms bieden immers vormen van interne verzelfstandiging via delegaties, budgethouderschap,… immers al een afdoende oplossing.

De keuze voor de juiste externe verzelfstandigingsvorm is mede bepalend voor het succes van de nieuwe entiteit op langere termijn. Zo zijn er belangrijke verschillen tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen. Ook de keuze van publieke en/of private partners is vaak een delicate oefening.

GD&A Advocaten begeleidt lokale besturen bij de oprichting van extern verzelfstandigde agentschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Overleg met de toezichthoudende overheid e de fiscus is hierbij vaak vereist.

Zowel gemeentelijke verzelfstandigingsvormen als intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten periodiek worden geëvalueerd. GD&A Advocaten adviseert en begeleidt lokale besturen met deze oefening. Voor het financiële luik van deze evaluaties werkt GD&A Advocaten samen met Q&A Advisors Public Sector.

De meeste verzelfstandigingsvormen vereisen beheersovereenkomsten tussen het extern verzelfstandigd agentschap en het “moederbestuur”. GD&A Advocaten begeleidt elke nieuwe legislatuur lokale besturen bij het herschrijven en actualiseren van een nieuwe beheersovereenkomst.

GD&A Advocaten heeft daarnaast ook ervaring in het herstructureren van verzelfstandigingsvormen. Hierbij wordt gedacht aan de klassieke ontbinding en vereffening, maar ook aan overnames, fusies en omvormingen.

Verzelfstandiging vereist de multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende departementen vermits aandacht moet gaan naar bestuursrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, personeelsrecht en vaak ook zorgrecht.

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Administratief Recht - Gemeenterecht - Verzelfstandiging & Intergemeentelijke samenwerking - Domeingoederen - Overheidsaansprakelijkheid - Bestuurlijke handhaving - Omgeving - PPS
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise