Ziekenhuizen

Terug naar expertise

Het ziekenhuislandschap werd de laatste jaren onderworpen aan diverse hervormingen. Deze hervormingen worden als een groot juridisch kluwen ervaren. Het Departement Zorg en Welzijn biedt haar ziekenhuiscliënteel advies en begeleiding bij netwerkvorming, publiek-private samenwerkingen, privatisering, financiering, …

Het departement biedt een begeleiding van A tot Z en dit telkens op maat van de klant: bijstand bij het maken van strategische keuzes rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant; bijstand bij de zoektocht naar en de onderhandelingen met één of meerdere publieke of private partners; opmaak van overeenkomsten/statuten; gemotiveerde besluitvorming; financieel en fiscaal advies; advies inzake (contractueel en statutair) personeel en bijstand bij syndicaal overleg; overleg met toezichthoudende overheden en subsidieverlenende instanties; ….

Het Departement Zorg en Welzijn werkt hiervoor nauw samen met de andere departementen binnen GD&A Advocaten (fiscaal, vastgoed, overheidsopdrachten, …). Naast integrale trajectbegeleiding biedt het Departement Zorg en Welzijn ook specifieke adviesverlening afgestemd op de ziekenhuissector (o.a. rechten van de patiënten, GDRP, RIZIV, taalwetgeving, rekrutering- en pensioenproblematiek, …).

Tenslotte zijn de medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn zowel vertrouwd met de procedures voor de private rechtscolleges als de administratiefrechtelijke beroepsinstantie en rechtscolleges. Voorbeeldprocedures: RIZIV-procedures; betwistingen met vakbonden/personeelsleden; geschillen inzake pensioenen; uitvoeringsproblemen bouwprojecten; geschillen tussen artsen en ziekenhuisbestuur; …

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise