NEWSFLASH: Opnieuw wijzigingen in de overheidsopdrachtenreglementering

28 augustus 2023

Na de recente aanpassingen aan de Overheidsopdrachtenwet (zie ons eerder nieuwsbericht – Nieuwe verplichtingen met het oog op het bekomen van een grotere transparantie bij en monitoring van overheidsopdrachten · GD&A Advocaten (gdena-advocaten.be)), is nu het KB Plaatsing in de Klassieke en Speciale Sectoren aan de beurt.

Op 22 augustus jl. verscheen het KB van 13 augustus 2023 in het Belgisch Staatsblad, met betrekking tot de wijzigingen in het KB Plaatsing in de Klassieke en Speciale Sectoren.

Deze wijzigingen hebben reeds gevolgen vanaf 1 september 2023. Wij bezorgen u in deze nieuwsflash een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.

De nieuwe wijzigingen beogen de samenstelling en werking van het Comité inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies te reguleren, evenals wijzigingen aan te brengen die betrekking hebben op monitoring en/of transparantie.

Vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdrachten

Naast de reeds bestaande verplichting om een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht boven de Europese drempels te publiceren, heeft de wijzigingswet d.d. 8 februari 2023 een gelijkaardige verplichting ingevoerd voor opdrachten en raamovereenkomsten onder de drempels voor Europese bekendmaking.

Deze aankondiging moet uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst worden gepubliceerd.

De huidige wijziging bepaalt de inhoud van deze vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdrachten.

Bijlage 5/1 van het KB Plaatsing Klassieke Sectoren bevat een lijst met informatie die in deze aankondiging moet worden opgenomen.

Daarnaast wordt voorzien dat niet alleen de waarde van de toegekende offerte moet worden vermeld, maar dat de aankondiging ook de waarde moet aangeven van de laagste en hoogste offerte die in aanmerking is genomen.

De wetgever heeft er bewust voor gekozen om de inhoud van deze aankondiging te vereenvoudigen in vergelijking met de inhoud die nodig is voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

De verplichte vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdrachten onder de Europese drempel is van kracht vanaf 1 september 2023, ook voor de lopende opdrachten en raamovereenkomsten die op dat moment nog niet zijn gegund.

Identificatienummer

Met het oog op effectieve monitoring, met name voor het meten van KMO-participatie, vereist de wetgever dat het proces-verbaal van opening naast de (handels)naam ook het identificatienummer vermeldt (artikel 84 KB Plaatsing).

Voor Belgische inschrijvers komt dit identificatienummer overeen met het ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze gegevens moeten ook worden doorgegeven aan de FOD BOSA. Voor aanbestedende overheden die gebruik maken van de e-tendering toepassing van de FOD BOSA is een ingebouwde applicatie beschikbaar die de relevante informatie automatisch doorstuurt.

Ook dient de aankondiging van de gegunde opdracht eveneens het identificatienummer van de begunstigde te bevatten.

Daarbij moet worden opgemerkt dat, in gevallen waarin er meerdere begunstigden zijn (bijvoorbeeld in geval van een raamovereenkomst met meerdere ondernemers of bij indiening door een combinatie van ondernemers), voor elke onderneming het identificatienummer moet worden vermeld.

***

Samengevat houden de wijzigingen volgende zaken in:

  • Het proces-verbaal van opening moet naast de (handels)naam ook het identificatienummer van de inschrijvers bevatten (evenals de overige vermeldingen zoals voorzien in artikel 84 KB Plaatsing);
  • De vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdrachten onder de Europese drempel moeten volgende gegevens bevatten:
    • De informatie zoals vermeld in bijlage 5/1 bij het KB Plaatsing;
    • Het identificatienummer van de begunstigde(n);
    • De waarde van de begunstigde offerte;
  • Bij een aankondiging van gegunde opdrachten boven de Europese drempel moet naast de waarde van de begunstigde offerte ook de waarde van de laagste en hoogste offerte die in aanmerking is genomen, worden vermeld.

Deze informatie moet worden doorgegeven aan de FOD BOSA.

Gebruikt u de e-tendering toepassing van de FOD BOSA? No stress, er is een ingebouwde applicatie die de relevante informatie automatisch doorstuurt.

Alle bepalingen van dit KB treden in werking op 1 september 2023!

Als u vragen heeft over de toepassing van deze wijzigingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!