Nieuwsflash! Geen bijkomende verlenging van behandelingstermijnen en openbare onderzoeken

21 april 2020

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u over de maatregelen van de Vlaamse Regering omtrent allerhande procedurebepalingen en termijnen in het kader van vergunningsprocedures, planprocessen en procedures bij de administratieve rechtscolleges.

Samengevat nam de Vlaamse Regering drie besluiten aan in uitvoering van het zogenaamde Nooddecreet van 18 maart 2020 (BS 24 maart 2020):

  • Het besluit van 24 maart 2020 (BS 30 maart 2020) met betrekking tot de omgevingsvergunningsprocedures;
  • Het besluit van 27 maart 2020 (BS 1 april 2020) met betrekking tot de ruimtelijke planprocessen;
  • Het besluit van 27 maart 2020 (BS 1 april 2020) met betrekking tot de rechtspleging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

In elk van deze besluiten werden noodmaatregelen uitgevaardigd die van kracht zouden blijven tot 24 april 2020. De mogelijkheid werd evenwel ingebouwd om de noodmaatregelen nog te verlengen indien de noodsituatie zou blijven aanhouden.

Na afloop van de Ministerraad van 17 april 2020 maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bekend dat van deze mogelijkheid tot verlenging geen gebruik zal worden gemaakt voor wat betreft het noodbesluit van 24 maart 2020 betreffende de vergunningen en het noodbesluit van 27 maart 2020 betreffende de ruimtelijke planning.

Concreet betekent dit dat er geen bijkomende verlenging komt van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken.

Lopende openbare onderzoeken die omwille van de coronamaatregelen waren opgeschort, kunnen dus worden verdergezet na 24 april. Ook nieuwe openbare openbare onderzoeken zullen na 24 april kunnen worden georganiseerd.

Planprocessen, zoals milieueffectenrapportage en de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, zullen na 24 april kunnen worden voorgezet.

Wij houden u verder op de hoogte van de maatregelen van de Vlaamse Regering.

Alle details omtrent de coronamaatregelen van de Vlaamse Regering inzake omgevingsvergunningen, planprocessen en administratieve rechtscolleges vindt u terug in onze nieuwbrief van 31 maart 2020.

Aarzel niet ons te contacteren indien u met vragen zit of geconfronteerd wordt met problemen bij de toepassing van deze nieuwe regelgeving.