Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Terug naar expertise

Personeel is het belangrijkste kapitaal binnen een organisatie, zo ook bij lokale besturen. Het is dan ook zaak om snel te kunnen schakelen indien zich een probleem stelt in het kader van het personeelsbeleid of het HR-beleid.

Advies en/of begeleiding op maat bij deze (maar al te vaak acute) vraagstukken zijn dan ook geen overbodige luxe voor een bestuur-werkgever.

Waar de statutaire aanstelling vroeger nog de norm was, blijkt vandaag de dag de tewerkstelling op contractuele basis het merendeel van het personeelsbestand te omvatten bij een doorsnee lokaal bestuur. Hier snijden meer dan eens – en zeker nu met de komst van het Ontslagdecreet – het publiek recht en het arbeidsrecht.

Onze medewerkers van het departement P&O staan dagelijks in voor ad hoc-adviezen, begeleiding van (interne) procedures, vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures alsook advisering en begeleiding van projecten op lange termijn of minnelijke trajecten.

In het merendeel van de behandelde dossiers treden wij op voor besturen, doch staan wij ook private ondernemingen bij alsook particulieren (in zoverre er zich geen mogelijk belangenconflict kan stellen).

Daarnaast zet het departement P&O ook sterk in op kennisverwerving en houden onze medewerkers de vinger aan de pols door de wetgeving en rechtspraak inzake het sociaal recht (met bijzondere focus op de publiekrechtelijke context) actief op te volgen.

Dit vertaalt zich in studiedagen, webinars, publicaties, nieuwsbrieven,… enzoverder.

Onze uitgebreide ervaringen situeren zich op het niveau van:

 • Tucht

Het tuchtrecht brengt in elk statuut (lokale besturen, politiediensten, onderwijs, hulpverleningzones,…) vele vragen met zich mee.

Advisering bij de techniciteit van de procedurele aspecten, maar ook een voorafgaandelijke inhoudelijke slaagkansanalyse van het dossier blijken meer dan eens aandachtspunten uit te maken die een mogelijk annulatieberoep bij de Raad van State kunnen voorkomen.

Ook ordemaatregelen en maatregelen van inwendige orde blijken vaak geen sinecure om door te voeren. Elk dossier kent zijn eigen omstandigheden en gevoeligheden, waardoor (de werking van) uw bestuur en het betrokken personeel steeds gebaat zal zijn met een oplossing op maat.

Het departement P&O kan hierbij voorzien in een A tot Z begeleiding: inhoudelijke en procedurele advisering van bij de opstart tot het definitieve besluit in het traject bij interne beroepsprocedures, het bijwonen van de hoorzitting in het kader van tucht, tot de formele briefwisseling en besluitvorming onderwerpen aan juridisch nazicht. Uiteraard vertegenwoordigen wij onze cliënten ook in procedures voor de beroepsinstanties (o.m. de Beroepscommissie inzake Tuchtzaken (lokale besturen), de Kamer van Beroep (onderwijs), de Tuchtraad (politiediensten), … , tot voor de Raad van State).

 • Evaluatie

Het actief opvolgen van het functioneren van personeelsleden aan de hand van functionerings- en/of evaluatiegesprekken, blijkt meer dan eens een belangrijke tool bij de behandeling van personeelsdossiers.

Toch blijkt uit de praktijk dat dit aspect van het personeelsbeleid vaak stiefmoederlijk wordt behandeld.

Specifiek voor lokale besturen, verviel met de komst van het Decreet Lokaal Bestuur en het bijhorende rechtspositiebesluit de verplichting tot periodieke evaluatie van het personeel bij lokale besturen.

Echter won de noodzaak aan feedback en opvolging van alle personeelsleden aan belang.

Ook het ontslag op basis van beroepsongeschiktheid betreft nog steeds een bijzondere en eigen vorm van beëindiging van het dienstverband in de publieke sector. Hiervoor zijn (nog steeds) de voorafgaande doorgevoerde evaluatiecycli van noodzakelijk belang.

Het departement P&O kan hierbij voorzien in een revisie van het evaluatiebeleid, begeleiding bij individuele trajecten en vertegenwoordiging bij beroepsprocedures.

 • Einde loopbaan – Ontslag

Als overheid dient een bestuur-werkgever in het kader van een ontslag met meer zaken rekening te houden dan een doorsnee private werkgever. Niet in het minst met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar ook met de vigerende rechtspraak van de hoogste rechtscolleges.

Doen zij dit niet, lopen zij het risico teruggefloten te worden door de Raad van State, dan wel stellen zij zich bloot aan mogelijke schadeclaims voor de arbeidsrechtbanken.

Recent wijzigde voor de Vlaamse lokale besturen één van de fundamenten van het statutaire dienstverband. Het ontslag van ambtswege en de afzetting werden geschrapt als mogelijke tuchtsancties, doch werden nieuwe beëindigingsmogelijkheden van het statutaire dienstverband in het leven geroepen, met name deze in overeenstemming met de Arbeidsovereenkomstenwet. Zodoende kunnen Vlaamse lokale besturen voortaan niet alleen van hun contractueel, maar ook van het statutair personeel afscheid nemen mits inachtneming van een opzegtermijn of - vergoeding ofwel in het bijzondere geval omwille van dringende reden.

Het doorlopen van deze ontslagprocedures zorgen in praktijk meer dan eens voor praktische, procedurele en/of inhoudelijke problemen. In dergelijke gevallen biedt de kennis en ervaring binnen het departement P&O de ondersteuning die ervoor zorgt dat een bestuur-werkgever snel en correct kan schakelen.

Ook een risicoanalyse van een specifiek dossier kan een bestuur-werkgever inzichten verschaffen m.o.o. de te ondernemen stappen.

Tot slot kan het departement P&O eveneens geconsulteerd worden voor vragen m.b.t. de afhandeling van een ontslag, zoals o.m. berekening opzeg(vergoeding), opmaak C4, ..., enzoverder.

 • Re-integratie langdurig zieken

De wetgever zet in op het (opnieuw) aan het werk zetten van langdurig zieke personeelsleden. Ook de publieke sector dient het zgn. RIT 2.0 toe te passen wanneer de werkgever of werknemer het werk wenst te hervatten in zoverre diens gezondheidstoestand dit toelaat.

Tevens werd in de Codex Welzijn op het Werk de procedure tot beëindiging wegens medische overmacht losgekoppeld van deze van het re-integratietraject.

Het ontluikt een zoektocht en intensieve wisselwerking tussen personeelslid en werkgever om al dan niet opnieuw een plaats te vinden binnen de organisatie die zowel voor de werkgever als voor de werknemer werkt.

Dit alles op poten zetten met inachtneming van de specifieke procedurele modaliteiten en termijnen, vergt heel wat inspanning van de werkgever alsook meteen enige deskundigheid.

Onze medewerkers van het departement P&O kunnen worden ingeschakeld om dergelijke procedures en trajecten te begeleiden.

 • Bemiddeling – Minnelijke trajecten - Dading

Ook in personeelszaken leiden gerechtelijke procedures niet steeds tot het meest gunstige resultaat voor (beide) partijen.

Vaak kan met een bemiddeling of minnelijk traject naar een meer efficiënt, gewenst en constructieve oplossing worden gewerkt.

De vertrouwelijkheid die de behandeling van dergelijke trajecten door advocaten met zich meebrengt, is vaak de essentiële basis voor een succesvolle bemiddeling of minnelijk traject.

 • Pensioenen

Pensionering situeert zich logischerwijs na de loopbaan bij de werkgever. Toch krijgt die werkgever regelmatig te maken met vragen hieromtrent.

Wij denken hierbij aan: werken na pensioen, de tweede pensioenpijler, pensionering omwille van medische redenen of het zgn. 'medisch pensioen' na beoordeling door Medex, …, enzoverder.

 • Arbeidstijd – Verlofstelsels – Verloning – Anciënniteiten - Vorming

Onze medewerkers van het departement P&O staan u bij met advies inzake uw personeels- of HR-beleid.

Wij denken hierbij aan: (toekenning van) toelagen, vergoedingen of sociale voordelen, het vakantiestelsel volgens het publiek of privaat stelsel, (het toekennen of weigeren van) onbetaald verlof (als gunst of als recht), dienstvrijstellingen, disponibiliteit, (toekenning van) anciënniteit, vormingsbeleid, arbeidstijdregime waaronder overuren, omkleedtijd, uurroosters, …, enzoverder.

 • Aanwerving – Werfreserves – Bevordering – Waarneming hogere functie – Opdrachthouderschap

Voor de invulling van het personeelsbestand bij een bestuur-werkgever zijn specifieke beslissingen en/of handelingen vereist. Een correct handelen door de bestuur-werkgever is hierbij noodzakelijk teneinde niet te worden teruggefloten door de Raad van State.

Vanaf de vacantverklaring, het doorvoeren van een preselectie, alsook bij het doorlopen van de selectieprocedure, tot het aanleggen van een werfreserve: bij al deze aspecten van de aanwerving van personeel dient een bestuur aandacht te hebben zodat elke beslissing correct tot stand komt.

Ook het doorlopen van een bevorderingsprocedure, het toepassen van de waarneming van een hogere functie of opdrachthouderschap, vergt een correcte besluitvorming door het bestuur.

 • Interne en externe mobiliteit

Besturen kunnen zich voor de invulling van hun personeelsorganisatie beroepen op de interne en externe mobiliteit van personeel.

Ook bij terbeschikkingstelling, overdracht of herplaatsing van personeel dient het bestuur aandacht te hebben om te voldoen aan de wettelijke vereisten om hiertoe rechtsgeldig te kunnen beslissen.

 • Lokale rechtspositieregeling - Arbeidsreglement

De lokale rechtspositieregeling bepaalt - nog meer na de inwerkingtreding van het nieuwe rechtspositiebesluit (BVR RPR DLB of BVR RPR 2023) - het statuut van het personeel van de lokale besturen.

Lokale besturen dienen hiermee zelf aan de slag te gaan teneinde te komen tot een statuut waarmee ze zich als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt kunnen begeven.

Dit betreft een denkoefening waarbij een juridische insteek zijn nut kan bewijzen.

Het departement P&O begeleidt besturen bij de redactie en/of herziening van de lokale rechtspositieregeling alsook van het arbeidsreglement.

Dit betreffen verplichte documenten die met de nodige zorg dienen te worden opgesteld of die actueel dienen te worden gehouden.

 • Syndicaal overleg

Het departement P&O heeft een specialisatie uitgebouwd aangaande het collectief arbeidsrecht in de publieke sector. Zo staan onze medewerkers besturen bij tijdens de onderhandelingen met de vakbonden (Bijzonder Onderhandelingscomité (BOC) of Hoog Overlegcomité (HOC)).

Zij biedt advies aan inzake onderhandelings- en overlegmaterie onder het Vakbondsstatuut, inzake staking en mogelijkheid tot opvordering van personeel, inzake het afsluiten van protocollen of gemotiveerd advies, maar ook inzake sociale verkiezingen bij private spelers.

 • Welzijn op het werk – Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Niet alleen in het kader van re-integratie worden werkgevers geconfronteerd met de welzijnswetgeving. Het belang aan preventiebeleid op de werkvloer vertaalt zich in transparante kanalen m.b.t. procedures pesten op het werk, informele of formele procedures psychosociale risico's, …, enzoverder.

Daarnaast adviseert het departement P&O o.m. inzake (de aansprakelijkheid bij) arbeidsongevallen en beroepsziekten.

 • Tewerkstelling in al zijn vormen

Het arbeidsrecht gaat mee met zijn tijd. Veelal wat later dan in de private sector vinden ook de nieuwe vormen en modaliteiten van tewerkstelling hun doorgang in de publieke sector.

Wij denken hierbij aan: telewerk, flexi-jobs, vrijwilligerswerk, conciërges, …, enzoverder.

***

Wij ambiëren een toegankelijke partner te zijn waarbij flexibiliteit en ontzorging centraal staan. De intensiteit van de begeleiding wordt steeds bepaald door de cliënt.

De medewerkers van het departement P&O staan tot uw beschikking.

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise