Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Terug naar expertise

GD&A Advocaten treedt inzake personeelskwesties op voor diverse lokale besturen, onderwijsinstellingen, politiezones, hulpverleningszones, …

Ambtenaren kennen een eigen rechtspositie (RPR). Het ambtenarenrecht neemt dan ook een bijzondere plaats in binnen het Vlaamse rechtsstelsel, zich situerend tussen het arbeidsrecht en het bestuursrecht.

Hoewel de tewerkstelling bij de overheid traditioneel geschiedde via (eenzijdige) benoemingen, neemt thans de contractuele overheidstewerkstelling een steeds ruimere plaats in. Sommige regelgeving binnen het klassieke arbeidscontractenrecht verdragen zich echter moeilijk met de eigenheden van de publieke sector (vb. bepalingen inzake het reïntegratietraject, regelgeving inzake psychosociale risico’s en pesten op het werk, …)

De veelheid aan complexe rechtspositionele regelingen die thans voor overheidspersoneel bestaan, en de verschillende aspecten en fasen die een loopbaan bij de overheid kent, zorgen vaak voor onduidelijkheden en conflicten (aanwerving, benoeming, einde loopbaan, feedback en evaluatie, gedragscode, gelijke toegang tot openbaar ambt, integriteitsbeleid, intern reglement, ontslag, pensioen, promotie, tuchtzaken...). GD&A Advocaten helpt u daarbij het evenwicht en het overzicht te bewaren.

Onze uitgebreide ervaringen situeren zich op het niveau van:

  • Tuchtrecht (van bij de opstart van het traject en de interne beroepsprocedures tot procedures voor de Beroepscommissie inzake Tuchtzaken, de Kamer van Beroep bij onderwijszaken, de Tuchtraad bij politiedossiers, … tot de Raad van State);
  • Procedures rond feedback/evaluaties/benoemingen/bevorderingen;
  • Redactie/analyse RPR, organisatiebeheersingssysteem, personeelsbehoeftenplan en organogram;
  • Overheidsaansprakelijkheid;
  • Psychosociale risico’s;
  • Onderhandelingen met de vakbonden;
  • Bemiddeling;
  • Advisering en procedures rond pensioenrechten en sociale zekerheid;
  • Toepassing arbeidsregelgeving en procedures voor de arbeidsrechtbank;
  • (…)

Ons kantoor ambieert daarnaast op basis van haar kennis terzake een juridische coaching te verlenen aan de besturen en aan overheidspersoneelsleden, in de eerste plaats om er zorg voor te dragen dat onnodige procedures worden voorkomen.

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise